جشنواره شهاب

جشنواره شهاب

” R&D های برتر صنعت غذا “

  • برگزیدگان جشنواره سوم

فرآورده های لبنی کاله آمل

پگاه فارس

فرآورده های گوشتی کاله آمل

شکوه شاد شانجان ( آی سودا )

چای گلستان

حلوا شکری عقاب

صنایع غذایی جرعه

  • برگزیدگان جشنواره دوم

فرآورده های گوشتی کاله

صنایع شیر ایران

آرد جرعه

بازرگانی مواد غذایی شکلی

  • برگزیدگان جشنواره اول

صنایع شیر ایران (پگاه )

گروه صنایع غذایی شیرین عسل

صنایع غذایی بهروز

گوشتیران

زرماکارون

بازرگانی مواد غذایی شکلی

حلوا شکری عقاب

پارس مینو

ساسان

  • برگزیدگان جشنواره ششم

آرد جرعه شاهین اصفهان

تک ماکارون

دالین مهر

سبزی ایران

گلستان

  • برگزیدگان جشنواره پنجم

فرآورده های غذایی آجیل خاورمیانه ( پستیژ)

تک ماکارون

گروه صنایع غذایی جرعه

فرآورده های لبنی دوشه آمل ( هراز )

گروه صنعتی و پژوهشی زر

گلستان

لینانیک

گروه تولیدی مواد غذایی خوشنام( مک )

  • برگزیدگان جشنواره چهارم

صنایع غذایی گلستان

آرد داران

زرماکارون

صنایع غذایی جرعه

شیوا

پگاه خراسان

گلفام طلایی البرز

لینا

  • برگزیدگان جشنواره نهم

شرکت پدیده مبین ایرانیان  (   نامی نو )

حلواشکری عقاب

شرکت دشت مرغاب  (  یک و یک  )

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت فرآیند فرآوری زیستی

شرکت لارین لبن پارس  ( آلیما  )

شرکت لبنی دوشه آمل هراز

  • برگزیدگان جشنواره هشتم

شرکت پروتئین گستر سینا  ( گوشتیران  )

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت حلواشکری عقاب

شرکت زرفروکتوز

شرکت نوین زعفران

  • برگزیدگان جشنواره هفتم

پروتئین گستر سینا ( گوشتیران )

دشت مرغاب ( یک و یک )

گروه شرکت های سازیبا

سبزی ایران

فرآورده های لبنی کاله

صنایع غذایی گلها

جشنواره شهاب