کمیته اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

کمیته اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

به ترتیب حروف الفبا

  • مهندس امیرسامان اسکندری
  • مهندس پروانه خانی
  • مهندس سمن مجتهدی