کمیته سیاست گذاری

کمیته سیاست گذاری

به ترتیب حروف الفبا

  • دکتر سید ابراهیم حسینی
  • دکتر محمد حسینی
  • دکتر هدایت حسینی
  • دکتر شهریار دبیریان
  • دکتر علیرضا رفیعی پور
  • دکتر محمدرضا صفری
  • دکتر محمدحسین عزیزی
  • دکتر وحید مفید