کمیته علمی همایش

لیست کمیته علمی همایش

به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام و نام خانوادگی تخصص دانشگاه
۱ دکتر چنگیز اسفندیاری مدیر کل صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۲ دکتر محمدرضا احسانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۳ دکتر حمیدرضا اخوان شیمی و تجزیه مواد غذایی دانشگاه باهنر کرمان
۴ دکتر غلامحسن اسدی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۵ دکتر غلامحسن اسدی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۶ دکتر محمدهادی اسکندری بهداشت مواد غذایی-بیوتکنولوژی دانشگاه شیراز
۷ دکتر اسماعیل زاده (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۸ دکتر معصومه اطهری نیا غلات-سلامت-بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد
۹ دکتر مهران اعلمی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۰ دکتر محمد الهی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۱ دکتر زهرا امام جمعه (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
دکتر محمود امین لاری بیوشیمی مواد غذایی دانشگاه شیراز
۱۲ دکتر مهرناز امینی فر صنایع و فرآورده های لبنی پژوهشگاه استاندارد
۱۳ دکتر فرزانه انصاری (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه استاندارد
۱۴ دکتر حامد اهری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۵ دکتر علی ایاسه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
۱۶ دکتر اعظم ایوبی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه باهنر کرمان
۱۷ دکتر افشین آخوندزاده بستی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۸ دکتر صدیف آزاد مرد روغن دانشگاه تبریز
۱۹ دکتر نرجس آقاجانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۲۰ دکتر محمد سعید بارمند علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۲۱ دکتر حجت الله بداغی علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۲ دکتر فوژان بدیعی علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۲۳ دکتر حسن برزگر (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان
۲۴ دکتر آرام بستان علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۲۵ دکتر محمد بلوردی مهندسی صنایع غذایی و روغن دانشگاه باهنر کرمان
۲۶ دکتر خلیل بهزاد علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۲۷ دکتر اکرم پزشکی انکپسولاسیون دانشگاه تبریز
۲۸ دکتر هاشم پورآذرنگ علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۲۹ دکتر امیر پورفرزاد (نماینده علمی) شیمی مواد غذایی، فرمولاسیون، اینولین دانشگاه گیلان
۳۰ دکتر ابوالفضل پهلوانلو علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۳۱ دکتر هادی پیغنبردوست غلات دانشگاه تبریز
۳۲ دکتر بهجت تاج الدین علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۳۳ دکتر مسعود تقی زاده علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۳۴ دکتر جواد توکلی شیمی مواد غذائی- تکنولوژی روغن دانشگاه جهرم
۳۵ دکتر حمید توکلی پور مهندسی علوم و صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
۳۶ دکتر سید مهدی جعفری مهندسی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۳۷ دکتر محسن جوینده علوم و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان
۳۸ دکتر مهشید جهادی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۳۹ دکتر جهان بین (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود
۴۰ دکتر رضا حاجی محمدی میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه باهنر کرمان
۴۱ دکتر محمدباقر حبیبی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۴۲ دکتر محمد حجتی علوم و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان
۴۳ دکتر محمدحسین حداد خداپرست علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۴۴ دکتر غلام حسین پور شیمی مواد غذائی-تکنولوژی لبنیات دانشگاه جهرم
۴۵ دکتر محمدرضا حسین پور علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۴۶ دکتر سید ابراهیم حسینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۴۷ دکتر سید محمد هاشم حسینی شیمی مواد غذایی دانشگاه شیراز
۴۷ دکتر سیدابراهیم حسینی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۴۹ دکتر مرضیه حسینی نژاد علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۵۰ دکتر جواد حصاری لبنیات دانشگاه تبریز
۵۱ دکتر شبنم حقیقت خواجوی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۵۲ مهندس مژگان حیدرپور مواد غذایی فراسومند- پری بیوتیک- پروبیوتیک و امنیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد
۵۳ دکتر مریم خاکباز حشمتی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
۵۴ دکتر محمدرضا خالصی بیوتکنولوزی صنعتی دانشگاه شیراز
۵۵ دکتر محمد رضا خانی بهداشت مواد غذائی دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس
۵۶ دکتر فرامرز خداییان علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۵۷ دکتر سپیده خراسانی (نماینده علمی) تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه باهنر کرمان
۵۸ مهندس خسروی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۵۹ دکتر مرتضی خمیری (نماینده علمی) میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۶۰ دکتر حسن خوش قلب علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود
۶۱ دکتر ژاله خوشخو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۶۲ دکتر امیر دارابی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۶۳ دکتر شهریار دبیریان کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
۶۴ دکتر فرزانه دستمالچی صنایع فرآورده های غلات پژوهشگاه استاندارد
۶۵ دکتر نفیسه دعوتی (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۶۶ دکتر جلال دهقان نیا مهندسی علوم و صنایع غذائی دانشگاه تبریز
۶۷ دکتر احمد راثی‌پور علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۶۸ دکتر علی رافع علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۶۹ دکتر احمد رجائی علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود
۷۰ دکتر قدیر رجب زاده علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۷۱ دکتر علی رضا رحمن صنایع گوشت، مهندسی صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس
۷۲ دکتر کرامت اله رضایی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۷۳ دکتر سید هادی رضوی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۷۴ دکتر محمدعلی رضوی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۷۵ دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۷۶ دکتر زینب رفتنی امیری علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۷۷ دکتر محمد رهنما بهداشت و سلامت غذا دانشگاه زابل
۷۸ دکتر نفیسه زمیندار علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۷۹ دکتر سید مهدی زیارت نیا (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۸۰ دکتر محبوبه سرابی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۸۱ دکتر نفیسه سلطانی زاده علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۸۳ دکتر سیدمهدی سیدین علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۸۴ دکتر محمد شاهدی علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۸۵ دکتر ناصر شاهنوشی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۸۶ دکتر علی شریف علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۸۷ دکتر انوشه شریفان علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۸۸ مهندس شاهرخ شعبانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۸۹ دکتر هاجر شکرچی زاده علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۹۰ دکتر فروغ شواخی علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۹۱ دکتر مصطفی شهیدی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۹۲ دکتر فخری شهیدی (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۹۳ دکتر هدی شهیری طبرستانی شیمی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۹۴ دکتر محمد شیخ زین الدین علوم و صنایع غذایی صنعتی اصهان
۹۵ دکتر علیرضا صادقیان علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۹۶ دکتر علیرضا صادقی میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۹۷ دکتر علیرضا صادقی ماهونک شیمی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۹۸ دکتر فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۹۹ دکتر ناصر صداقت علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۹۹ دکتر صبیحه سلیمانیان زاد (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۰۰ دکتر شیلا صفائیان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
۱۰۱ دکتر محمد صفری علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۱۰۲ دکتر حمیدرضا صمدلوئی علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۰۳ دکتر محمود صوتی خیابانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
۱۰۴ دکتر امان محمد ضیایی­فر مهندسی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۰۵ دکتر فریده طباطبائی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۰۶ خانم دکتر عباسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۱۰۷ دکتر محمدرضا عدالتیان علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۰۸ دکتر حمیدرضا عزت پناه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۰۹ دکتر اصلان عزیزی علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۱۱۰ دکتر سیما عسکری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۱۱ دکتر بهاره عماد زاده علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۱۲ دکتر بابک غیاثی طرزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۱۳ دکتر سیامک غیبی لبنیات، میکروب، کنترل کیفی، گوشت دانشگاه گیلان
۱۱۴ دکتر محمد فاضل علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۱۱۵ دکتر حامد فاطمیان علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۱۱۶ دکتر میلاد فتحی علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۱۷ دکتر قاسم فدوی غنی سازی مواد غذایی و فرمولاسیون پژوهشگاه استاندارد
۱۱۸ دکتر جمشید فرمانی علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۱۹ دکتر رضا فرهمندفر علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۲۰ دکتر رضا فرهوش علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۲۱ دکتر امیر فولادی تجر علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۲۲ دکتر مریم فهیم دانش صنایع روغن دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس
۱۲۳ دکتر جواد فیضی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۲۴ دکتر مریم قراچورلو علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۲۵ دکتر بهروز قرآنی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۲۶ دکتر محمد قربانی شیمی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۲۷ دکتر بابک قنبرزاده رئولوژی- بیوپلیمرها-بسته بندی دانشگاه تبریز
۱۲۸ دکتر مینا کارگزاری گوشت، بسته بندی، میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
۱۲۸ دکتر مهرداد قوامی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۳۰ دکتر مهدی کاشانی نژاد مهندسی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۱ دکتر رسول کدخدایی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۳۲ دکتر مهدی کدیور علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۳۳ دکتر جواد کرامت علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۳۴ دکتر مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۱۳۵ دکتر محبوبه کشیری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۶ دکتر آرش کوچکی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۳۷ دکتر محمد تقی گلمکانی تکنولوژی روغن دانشگاه شیراز
۱۳۸ دکتر امیرحسین گلی علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۳۹ دکتر محمد گلی (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
۱۴۰ دکتر اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
۱۴۲ دکتر محسن لبافی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۱۴۳ دکتر مرجان مجدی نسب نانوبیوتکنولوژی-میکروبیولوزی دانشگاه شیراز
۱۴۴ دکتر محبت محبی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۴۵ دکتر جعفر محمد زاده میلانی علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۴۶ مهندس فهیم دخت مختاری میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی پژوهشگاه استاندارد
۱۴۷ دکتر اشکان مددلو علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۱۴۸ دکتر سید علی مرتضوی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۴۹ دکتر تکتم مستقیم فرآوری های نوین در صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس
۱۵۰ دکتر غلامرضا مصباحی تکنولوزی قند- کنسرو دانشگاه شیراز
۱۵۱ دکتر مصطفی مظاهری علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۵۲ دکتر منصوره مظاهری امنیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد
۱۵۳ دکتر علی معتمد زادگان علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۵۴ دکتر یحیی مقصودلو تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۵۵ دکتر عبدالله ملافیلابی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۵۶ دکتر رضوان موسوی فرآوری مواد غذائی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
۱۵۷ دکتر محمد ابراهیم موسوی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران
۱۵۸ دکتر مرضیه موسوی نسب شیلات- میکروبیولوژی دانشگاه شیراز
۱۵۹ دکتر رکسانا موگوئی (نماینده علمی) ایمنی مواد غذایی، ایمنی آب آشامیدنی و خام دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
۱۶۰ دکتر علی مویدی میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۶۱ دکتر پیمان مهستی شتربانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۶۲ دکتر حبیب ا… میرزایی مهندسی مواد غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۶۳ دکتر مهتا میرزائی (نماینده علمی) غذاهای فراسودمند، پپتیدهای زیست فعال دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس
۱۶۴ دکتر عادل میرمجیدی (نماینده علمی) علوم و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
۱۶۵ دکتر مریم میزانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۶۶ دکتر سارا ناجی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۶۷ دکتر بهزاد ناصحی علوم و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان
۱۶۸ دکتر محمد علی نجفی (نماینده علمی) بیوتکنولوژی غذایی دانشگاه زابل
۱۶۹ دکتر علی نصیرپور علوم و صنایع غذایی صنعتی اصفهان
۱۷۰ دکتر محمد نوشاد علوم و صنایع غذایی دانشگاه رامین خوزستان
۱۷۱ دکتر راضیه نیازمند علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۷۲ دکتر مهرداد نیاکوثری مهندسی شیمی-مواد غذایی دانشگاه شیراز
۱۷۳ دکتر هوشنگ نیکوپور علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۷۴ دکتر محمد جواد وریدی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۷۵ دکتر مهدی وریدی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۷۶ دکتر سید محمد باقر هاشمی روغن- آنتی اکسیدان دانشگاه فسا
۱۷۷ دکتر عبد الله همتیان (نماینده علمی) شیمی مواد غذائی-تکنولوژی غلات دانشگاه جهرم
۱۷۸ دکتر ناصر همدمی علوم و صنایع غذایی صنعتی اصهان
۱۷۹ دکتر مسعود هنرور علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات
۱۸۰ دکتر مسعود یاورمنش علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد
۱۸۱ دکتر سمیرا یگانه زاده علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه صنایع غذایی مشهد
۱۸۲ دکتر سیده شیما یوسفی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات